Izraba letnega dopusta v letu 2013; regres za leto 2013 – sorazmeren ali celoten?

V praksi se je od 12. 4. 2013 dalje, t.j. od uveljavitve sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) dalje, pričelo zastavljati vprašanje, kako je s pravico do izrabe celotnega oziroma sorazmernega dela letnega dopusta v primeru, ko delavcu delovno razmerje preneha v drugi polovici leta 2013, delavec pa je že pred uveljavitvijo ZDR-1 izpolnil pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja.

Na podlagi razprave strokovne delovne skupine za razlago določb ZDR-1, v kateri sodeluje tudi ZSSS, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na svoji spletni strani objavilo stališče, iz katerega je jasno in nedvoumno moč razbrati, da se za delavca, ki je v skladu s prej veljavnim 161. členom ZDR do 12. 4. 2013 pridobil pravico do celotnega letnega dopusta (šestmesečno nepretrgano delovno razmerje), upošteva ureditev, na podlagi katere je bila pravica do letnega dopusta in njegove izrabe pridobljena.  Z drugimi besedami povedano to pomeni, da ima delavec, ki mu delovno razmerje preneha po 30. 6. 2013, pravico izrabiti celoten dopust, odmerjen za leto 2013. Pomembna je torej dolžina letnega dopusta, ki je kot takšna navedena na obvestilu o odmeri letnega dopusta za leto 2013 (celotno stališče ministrstva je objavljeno na:  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/zdr/stalisce_mddsz_letni_dopust/ ). 

Stališče je zlasti pomembno iz razloga, ker se na izrabo rednega letnega dopusta veže tudi višina regresa za letni dopust.  Konkretno to pomeni, da delavec, ki ima v letu 2013 pravico izrabiti celoten dopust (ne glede na to, da mu delovno razmerje preneha pred 31. 12. 2013), ima tudi  pravico do celotnega regresa za redni letni dopust za leto 2013. In delodajalec nima pravice zahtevati vrnitve morebitnega preplačila regresa za letni dopust.

 Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS