Tolmačenje 3.člena ZPIZ-2A

Posredujemo obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 28. 5. 2013 glede tolmačenja 3. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju -2A (ZPIZ – 2A), po katerem se vse brezposelne osebe, prijavljene v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) na dan 31. 12. 2012, obravnavajo enako in se s tem uresniči namen in cilj sprememb zakona (ZPIZ-2A). Bodite še posebej pozorni na datum na koncu obvestila!

 


 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je danes sprejela tolmačenje 3. člena ZPIZ-2A, po katerem se vse brezposelne osebe, prijavljene v evidenco ZRSZ na dan 31. 12. 2012, obravnavajo enako in se s tem uresniči namen in cilj sprememb zakona (ZPIZ-2A).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede opozoril o različni obravnavi brezposelnih zavarovancev po ZPIZ-2A poudarja, da smo pri pripravi zakona izhajali iz namena, da se postopni dvig prispevka uredi za tiste zavarovance, ki so bili na dan 31. 12. 2012 vključeni v prostovoljno zavarovanje kot brezposelni, ki so bili vpisani v katero izmed evidenc pri ZRSZ kot aktivni iskalci zaposlitve – praviloma je to sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1, podlaga 207.

V zadnjih dneh pa se je tudi na ministrstvo obrnilo več brezposelnih oseb, ki so bili na dan 31. 12. 2012 prijavljeni na ZRSZ, vendar so bili vključeni v prostovoljno pokojninsko zavarovanje po drugi podlagi, saj so tudi po drugih podlagah izpolnjevali pogoje za vključitev v prostovoljno vključitev; na primer na podlagi tretjega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (vključijo se lahko osebe, ki so v zadnjih desetih letih vsaj pet let vključene v obvezno zavarovanje), kjer sicer ni bil pogoj vpis v evidenco ZRSZ, vendar jih je bila velika večina v to evidenco vpisana in bi bili tako lahko zavarovani tudi na podlagi sedme alineje 34. člena ZPIZ-1.

V zvezi s tem je ministrica dr. Anja Kopač Mrak sprejela tolmačenje, da je treba vse, ki so pred uveljavitvijo zakona izpolnjevali ta pogoja, torej da so bili brezposelni in vpisani v evidenco ZRSZ, obravnavati enakopravno, ne glede na to pod katero šifro so bili prijavljeni.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo tako na predlog zavarovanca začel postopek ugotavljanja dejanskega stanja, kar pomeni, da bo lahko posameznik v postopku dokazal, da je bil kot brezposelna oseba na dan 31. 12. 2012 vpisan v katero izmed evidenc pri ZRSZ in je torej izpolnjeval pogoje, po katerih bi bil lahko vpisan tudi pod t. i. sedmo alinejo prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 in se torej tudi njim omogoči znižano plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pod temi pogoji se bodo lahko zavarovanci v skladu z določbo 6. člena ZIZ-2A ponovno prijavili v 30 dneh od uveljavitve ZPIZ-2A. Rok za prijavo torej poteče 7. 6. 2013.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7108/f807cc8c97548d75db36f97a9cb3560e/