Sporočilo za javnost prokurist in poslovanje 2011 za zaposlene v družbi Terme Maribor d.d.

 

Nadzorni svet družbe Terme Maribor, d.d., je na svoji 5. redni seji v četrtek, 12. 4. 2012, obravnaval revidirano letno poročilo družbe za leto 2011, revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Terme Maribor in predlog sklica skupščine. Na tej seji so člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, podali odstopne izjave, in tako predčasno zaključili svoj mandat. Prav tako je nadzorni svet podal upravi družbe Terme Maribor, d.d., soglasje k imenovanju prokurista Boruta Rojsa.

Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Maribor, d.d., revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Terme Maribor za leto 2011 in obravnaval predlog uprave o razporeditvi bilančnega dobička. Skupina Terme Maribor je v letu 2011 dosegla 45,3 mio prihodkov od prodaje, ki so se v vseh treh dejavnostih – turizem, trgovina in medicina – glede na preteklo leto povečali za 18 %, in tako zaključila poslovanje pozitivno. Kljub težkim gospodarskim pogojem je skupina tudi v letu 2011 ohranila pomemben tržni delež oziroma 34 % vseh ustvarjenih nočitev v turistični destinaciji Maribor – Pohorje ob tem, da je razpolagala s 16 % vseh nočitvenih kapacitet omenjene destinacije. Skupina je konec leta 2011 imela 307 zaposlenih in ni odpuščala delavcev.

Z vstopom novega večinskega lastnika v družbo Terme Maribor, d.d., pa se je zaključil več kot dve leti dolg prodajni proces družbe. S tem je tudi povezan odstop dosedanjih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, s katerimi smo v zadnjih šestih mesecih delali dobro in v korist družbe.

Naloga vseh nas naj bo tudi v prihodnje, da bomo družbo vodili in upravljali kot dobri gospodarji, pri čemer pričakujemo aktivno vlogo novega lastnika pri podpori razvojnih načrtov in nadaljnji širitvi poslovanja družbe, ki bo v prihodnje družbi, delničarjem in zaposlenim zagotavljalo stabilno poslovanje, primeren dividendni donos, ohranitev delovnih mest in izboljšanje ekonomskega položaja.

Zoran Bošković

Predsednik uprave