Obvestilo o prevzemni nameri prevzemnika za odkup vseh delnic družbe Terme Maribor d.d.

 

ILIRIKA borzno posredniška hiša, d.d., vas na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih

(v nadaljevanju ZPre-1) ter na podlagi Pooblastila pooblaščenemu članu za izvedbo

poslov in dejanj v postopku prevzema družbe TERME MARIBOR d.d., z dne

04.08.2011, v imenu in za račun prevzemnika PLATANUS d.o.o., Ul. talcev 3,

2000 Maribor, matična št.: 3709680000 (v nadaljevanju:prevzemnik) skladno s 24.

členom ZPer-1 obvešča, da namerava prevzemnik objaviti prevzemno ponudbo za

odkup vseh delnic družbe TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d.d.,

Ul. heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, matična št.: 1214381000 (v nadaljevanju:

TERME MARIBOR d.d. /izdajatelj). Prevzemnik ima namen objaviti prevzemno

ponudbo za delnice izdajatelja najkasneje v 30. dneh in ne prej kot v 10. dneh po

objavi te prevzemne namere v dnevnem časopisju.

Delnice družbe TERME MARIBOR d.d. so izdane v nematerializirani obliki in vpisane

v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana pod

oznako TMM.

Prevzemnik bo to obvestilo o prevzemni nameri za odkup vseh delnic družbe

TERME MARIBOR d.d. javno objavil v dnevnem časopisu Delo na dan 04.04.2012.

S spoštovanjem,

                                                                                                          ILIRIKA d.d.

                                                                                                          Uprava družbe