Sklepi predsedstva ZSSS ob obravnavi ukrepov vlade RS za uravnoteženje javnih financ

 

 

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je na svoji izredni seji dne 29.3.2012 obravnavalo predlog ukrepov Vlade RS za uravnoteženje javnih financ in soglasno, z glasovi vseh sindikatov, ki sestavljajo ZSSS, sprejelo naslednje sklepe:

 

1.       Predsedstvo ZSSS ugotavlja, da so nekateri predlagani ukrepi Vlade RS za uravnoteženje javnih financ koristni, mnogi pa so nepravični in v nasprotju z interesi članic in članov sindikatov in večine prebivalcev Republike Slovenije. S temi predlaganimi ukrepi Vlada RS izstavlja račun za slabo stanje javnih financ njenim prebivalcem in s tem posega v ustavno kategorijo socialne države. Sedanje krize niso povzročili delavke, delavci, upokojenci, matere, dijaki, študenti in nenazadnje otroci, ki jim mnogi predlagani ukrepi znižujejo njihove, v zakonih in kolektivnih pogodbah določene materialne in socialne pravice. Ti predlagani ukrepi so nepravični do ljudi in sledijo ideologiji neoliberalnega kapitalizma, zato bo ZSSS storila vse, kar je v njeni moči, da prepreči njihov sprejem oz. uveljavitev. Predlagani ukrepi predstavljajo poizkus vlade, da finančno krizo zlorabi za spreminjanje temeljnih vrednot v slovenski družbi in razgrajevanje socialne države. S predlaganimi ukrepi Vlada RS izvaja izključno varčevalni, namesto razvojnega koncepta upravljanja države, saj ukrepi ne vsebujejo nobenih predlogov za povečevanje javnofinančnih prihodkov in tistih odhodkov, ki bi pospeševali gospodarsko rast, temveč le zniževanje pravic ljudi, ki živimo v Sloveniji.

 

2.       V Sloveniji imamo visoko obremenjeno delo, medtem pa je obremenitev kapitala v spodnji polovici držav EU. Kljub temu vlada v predlaganih spremembah Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb znižuje javnofinančne prihodke za 87 mio EUR, v spremembah Zakona o dohodnini pa za nadaljnjih 55,4 mio EUR, vse v letu 2012. Zaradi spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se bo priliv v letu 2013 zmanjšal za 113 mio EUR, v letih 2014 in 2015 pa še za nadaljnjih 32 mio EUR vsako leto. Za ZSSS je razbremenjevanje kapitala v času finančne krize nerazumno početje, zato nasprotujemo takšnim predlogom sprememb obeh zakonov in predlagamo, da vlada usmeri svoje predloge v nove javnofinančne prihodke.  

 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije predlagamo:

          država naj poveča nadzor nad plačevanjem davkov, saj je le v letu 2011 uradno ugotovljenih 162 mio EUR davčnih utaj, od tega več kot 100 mio EUR iz naslova DDV,

          uvedbo davka na finančne transakcije v višini 0,05 %,

          uvedbo novih davčnih razredov in novih davčnih stopenj v dohodninski lestvici (nov davčni razred med 27 % in 41 % ter uvedba novega v višini 50 %) Zakona o dohodnini,

          uvedbo davka na nepremičnine z enotno stopnjo za celotno državo,

–        uvedbo davčne obremenitve za zavezance, ki imajo v lastništvu prazna stanovanja ali prazne poslovne objekte,

          povišanje stopnje davka na dividende, višje od 1000 EUR,

          definiranje in obdavčenje luksuza,

          odprava davčne tajnosti za pravne osebe, ki kršijo zakone,

          uvedba davka na cerkvene nepremičnine,

          uvedbo davka za delodajalce, v primeru zaposlovanja na negotovih oblikah dela,

          uvedbo enakomerne obremenitve plačil prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje po kategorijah zavarovancev, saj obstajajo velike razlike v višini plačanih prispevkov med posameznimi zavarovanci (zaposleni, s.p., kmetje itd.), kar prinaša cca 450 mio EUR dodatnih prihodkov v te blagajne, oz. uvedbo »socialnega temelja« najmanj v  nominalni  višini  prispevkov za socialno varnost za posamezne vrste zavarovanja, ki se plačujejo od veljavne minimalne plače,

          znižanje sive ekonomije za 10 odstotnih točk, kar pomeni dodatnih 3,5 milijarde proračunskih prihodkov,

          zmanjšanje števila občin,

          uvedbo skupnih javnih naročil,

          znižanje izdatkov na nekaterih proračunskih postavkah (vojaške misije v tujini,  prevozna sredstva, tekoči transferi za neprofitne organizacije v tujini, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring,  subvencije nekaterim javnim in zasebnim podjetjem (za zadnje smo v letu 2011 porabili 497 mio EUR, članarine v mednarodnih organizacijah itd.).

 

3.       Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Poziva Vlado RS k intenzivnemu socialnemu dialogu s ciljem doseči spremembe vsebine predlaganih ukrepov tako, da bodo breme krize prevzeli predvsem tisti, ki so jo povzročili. V Sloveniji več kot 200 tisoč živi pod pragom revščine, zniževanje socialnih prejemkov pa bi to število le še povečalo.

 

4.       Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo v skladu s svojim programom in oblikovanimi stališči izvajala aktivnosti, katerih cilj bo preprečitev sprejema in uveljavitve tistih ukrepov, ki posegajo v temelje socialne države in prizadenejo delavce, brezposelne, matere, upokojence in mlado generacijo.

 

5.       S tem namenom bo ZSSS izvajala aktivnosti seznanjanja in članic in članov sindikatov v ZSSS ter širše javnosti o nesprejemljivosti predlaganih ukrepov ter predlogih ZSSS. ZSSS poziva vse reprezentativne sindikalne centrale, organizacije civilne družbe in druge zainteresirane skupine in posameznike k oblikovanju skupne koalicije za izvajanje  aktivnosti za ohranitev socialne države Slovenije. Pri izvajanju svojih aktivnosti bo ZSSS uporabila vse metode sindikalnega boja.

 

6.       V kolikor zakon, ki ga bo sprejel Državni zbor RS, ne bo vseboval temeljnih zahtev ZSSS, bodo predstavniki ZSSS V Državnem svetu predlagali sprejem odložilnega veta na sprejeti zakon. V primeru nesprejetja veta v Državnem svetu RS ali ponovnega izglasovanja zakona v Državnem zboru, bo ZSSS takoj pričela z izvajanjem postopkov in aktivnosti za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi.

 

7.       Z morebitnim sprejemom ukrepov, ki ne bodo vsebovali temeljnih zahtev ZSSS bo Vlada RS ignorirala vsa prizadevanja za sklenitev socialnega sporazuma, zato bo ZSSS v tem primeru zavrnila podpis izhodišč za sklenitev socialnega sporazuma.

 

8.       ZSSS ostro zavrača kakršenkoli enostranski poseg države v vsebino veljavnih kolektivnih pogodb brez soglasja partnerjev, ki so jih podpisali. Takšen poskus bi pomenil rušenje sistema kolektivnega pogajanja in zakonov, ki urejajo to področje. Zato ZSSS podpira aktivnosti sindikatov javnega sektorja za urejanje pravic svojih članov v kolektivnih pogodbah in hkrati tudi napovedano stavko sindikatov javnega sektorja. Če bo vlada sprejela varčevalne ukrepe, ki znižujejo pravice delavcev, bomo pravico do socialnega dialoga branili z vsemi sredstvi.

 

Predsednik ZSSS,

mag. Dušan Semolič