Zakon o varnosti in zdravju pri delu

 

(ZVZD-1) – Ur. list RS, št. 43/2011

S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

S tem zakonom se vsebinsko prenaša v pravni red Republike Slovenije relevantne evropske direktive.

Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu.

Podzakonske predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja po posvetovanju s socialnimi partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu minister, pristojen za delo, in minister, na čigar pristojnost se podzakonski predpis nanaša.

Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s tem zakonom, drugimi predpisi in smernicami.

ZVZD_okt_2012_1

ZVZD_okt_2012_2

ZVZD_okt_2012_3

Vir: mag. Borut Brezovar