Dnevi slovenskega turizma v znamenju partnerstva, razvojnih usmeritev in potencialov slovenskega turizma

 

Danes je na Dnevih slovenskega turizma (DST) v Portorožu potekala novinarska konferenca, na kateri so o pomenu partnerstva za uspešen razvoj, usmeritvah in ključnih izzivih slovenskega turizma spregovorili predstavniki osmih inštitucij (Direktorat za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo (MG), Slovenska turistična organizacija (STO), Turistična zveza Slovenije (TZS), Turistično gostinska zbornica (TGZ), Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici (OZ), Združenje turističnih agencije Slovenije (ZTAS), Kongresni urad (KU) in Društvo slovenskih turističnih novinarjev FIJET Slovenija), ki sodelujejo pri organizaciji osrednjega slovenskega dogodka DST 2011. Na novinarski konferenci je bila podpisana Deklaracija za trajnostni razvoj slovenskega turizma, ki k enotnemu ukrepanju in partnerstvu zavezuje vse sektorje turističnega gospodarstva: javni, zasebni in civilni.

VIR: spletna stran RS, ministrstvo za godpodarstvo

 

Turizem bo v naslednjih letih glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial postal ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeval k doseganju razvojnih ciljev Slovenije.

Mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na MG: »V dobrih in slabih časih smo dokazali, kako močan je turizem. Sedaj pa gremo naprej! Pred nami je novo strateško obdobje, naši cilji so visoki, ključ, da jih bomo dosegli, pa je sodelovanje. Pri pripravi Strategije razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016 sodelujejo vsi ključni deležniki slovenskega turizma, zaveza, da bomo skupaj vztrajali v isti usmeritvi tudi pri izvajanju strategije, pa je bila podpisana danes z Deklaracijo za trajnostni razvoj slovenskega turizma. Trajnostni turizem je prava pot, še več: to je naša prioriteta, konkurenčna prednost in nujnost.«

Mag. Maja Pak, direktorica STO: »Osrednji dogodek v slovenskem turizmu se je zgodil “ob pravem času”, in sicer  v letu, ko z dobrimi rezultati zaključujemo dvajsetletnico turizma v samostojni Sloveniji, v obdobju, ko pripravljamo novo strategijo razvoja in trženja slovenskega turizma, in v času, ko mednarodno in slovensko dogajanje zaznamujejo vedno težje gospodarske razmere. Na STO smo prepričani, da so partnerstvo in jasni cilji ključnega pomena za uspešen nastop slovenske turistične ponudbe na globalnem turističnem trgu v prihodnje. Zavezo k uresničevanju strateških ukrepov tako na razvojnem kot tudi trženjskem področju smo danes odgovorni za razvoj in promocijo turizma potrdili tudi s podpisom Deklaracije o partnerstvu za trajnostni razvoj slovenskega turizma. Na STO smo v osnutku trženjskega dela Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016 opredelili krovno zgodbo in konkurenčne prednosti slovenskega turizma, ključne turistične produkte in ciljne skupine, okrepili smo vezi med obljubo krovne znamke in ponudbo. In na osnovi tega smo oblikovali 5 ključnih usmeritev v trženju slovenskega turizma za prihodnja leta: povečanje prepoznavnosti Slovenije na ključnih trgih, razvoj novih trgov, jasno pozicioniranje turističnih produktov, učinkovito virtualno trženje in povečevanje obsega usklajenih promocijskih aktivnosti skozi partnerstvo.«
Peter Misja, predsednik TZS: »Več deset tisoč članov turistične društvene organizacije združenih v skoraj sedemsto društvih in območnih turističnih zvezah pod okriljem Turistične zveze Slovenije si večinoma s prostovoljnim delom že poldrugo stoletje prizadeva za razcvet slovenskega turizma in tako bo tudi v prihodnje. Pod geslom Turizem smo ljudje bomo skrbeli za gostoljuben sprejem v urejenem okolju, ki omogoča trajnostni razvoj zelenega turizma, ozaveščanje prebivalstva za turizem od najmlajših dalje, prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru, prirejanje številnih zanimivih prireditev, ki bogatijo turistično ponudbo. Zato smo prepričani, da bodo kot doslej za delovanje TDO zagotovljena sredstva in takšne razmere, kakršne veljajo za delo nevladnih organizacij v evropskem in svetovnem merilu. Tako bo lahko TDO s svojim delom, s podporo in sodelovanjem javnosti soustvarjala razpoloženje, ki bo zagotavljalo vsestransko kakovosten in inovativen razvoj turizma ter hkrati njegov razcvet, dvignilo ugled in moralno etične vrednote turizma.«

Zdravko Počivalšek, predsednik Turistično gostinske zbornice: »Turizem  kot sistem povezanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ima na razvoj in na blaginjo Slovenije izjemno pozitiven vpliv. Predstavlja več kot 8 % celotnega izvoza in več kot 40 % izvoza storitev. Je tudi edina izvozna dejavnost, ki izvaža DDV. V letu 2011 se je turistični izvoz povečal za 8 %. Turizem se razvija in ima priložnost tudi v času globalne krize, saj ni le gospodarska dejavnost temveč način življenja. V turizem so vključene številne gospodarske in negospodarske dejavnosti, je trg za domače proizvode, daje delovna mesta in novo dodano vrednost. Potenciali za nadaljnji razvoj turizma so veliki, vendar ga zadržujejo številne omejitve, ki pa jih je mogoče v veliki meri odpraviti. Zastavili smo si ambiciozne, a realne  cilje, saj se turizem ne izkazuje le s preštevanjem ležišč, prihodov ter prenočitev gostov, ampak tudi skozi mnoge druge gospodarske in družbene učinke. Napore želimo usmeriti predvsem v zaokrožitev turistične ponudbe “destinacije Slovenija”. Na ta način bi dosegli boljšo prepoznavnost pri gostih iz tujine, zasedenost objektov bo tako večja, cene višje, s tem pa bo višja tudi dodana vrednost, dobiček in plače v dejavnosti. Bolj kakovostno vsestransko turistično ponudbo želimo doseči predvsem z že obstoječimi kapacitetami. S tem bomo obenem zasledovali zelene cilje in trajnostni razvoj, kar je dolgoročno najboljša pot. Turistično gospodarstvo daje vladi pobudo, da s pravimi ukrepi spodbudi njegov nadaljnji razvoj, ga naredi bolj konkurenčnega in poveča obseg njegovih multiplikativnih učinkov v drugih panogah.«

Mate Matjaž Tomi, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS: »Gostinstvo in turizem sta generatorja ostalih gospodarskih panog, tako malih kot velikih, in z dobrim delom lahko bistveno pomagata slovenskemu gospodarstvu pri izhodu iz krize.  Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS že vrsto let opozarja na administrativne ovire, ki otežujejo delo naših gostincev, zato pričakujemo od nove vlade, da nam bo prisluhnila pri odpravi togih in neživljenjskih členov zakonov ter bo uvedla enako obravnavo vseh subjektov, ki opravljajo gostinsko in turistično dejavnost. Z novim projektom Gostilna Slovenija nas v bodoče čaka še veliko dela, a sem prepričan, da bomo uspeli narediti nekaj res izjemnega za slovensko gastronomsko prepoznavnost, saj sodelujemo pri tem z različnimi akterji v turizmu. Trdno sem prepričan, da lahko združeni in enotni v gostinstvu in turizmu dosežemo, da bo Slovenija postala bolj prepoznavna in uspešna na globalnem tržišču.«

Tone Matjašič, predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije: »Turizem kot gospodarska panoga mora biti v prihodnje priznan kot eden pomembnih izvoznikov, saj s svojim multiplikativnim učinkom pomembno vpliva na rast slovenskega gospodarstva. Vlada s pozitivnimi ukrepi odpira nova vrata slovenskemu turizmu, kar dobro vpliva na takojšnje in dolgoročne učinke, sledenje potrjuje tudi povečanje števila akreditacij na ambasadah, kar je v letu 2010 rezultiralo v 30 % povečanju obiska ruskih turistov v Sloveniji in 43 % povečanju turistov iz Ukrajine. Slovenski turizem mora v prihodnje intenzivirati aktivnosti na oddaljenih trgih, saj le ti prinašajo novo dodano vrednost turističnem sektorju.«

Miha Kovačič, direktor Kongresnega urada: »Kongresni turizem je eden izmed primarnih produktov slovenskega turizma. Le-ta se razvija po celi državi in odlično dopolnjuje klasični sezonski turizem, saj se odvija izven glavne turistične sezone. Mednarodni udeleženci srečanj potrošijo večkratni znesek v primerjavi s klasičnim turistom. Slovenija ima na področju kongresnega turizma številne konkurenčne prednosti. Kongresni urad Slovenije, ki povezuje ponudbo, jo promovira, aktivno trži, izobražuje in obenem skrbi za razvoj te dejavnosti vidi možnosti razvoja kongresnega turizma v naslednjem strateškem obdobju z usmeritvijo v trajnostni razvoj turizma.«

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije: »Slovenski turistični novinarji smo v nekaj manj kot pol stoletja samostojnega organiziranosti in delovanja, tako doma kot tudi v  mednarodnih okvirih, vedno tvorno  sodelovali pri razvoju turizma. Z aktivnostmi doma nismo bili le aktivni opazovalci in spremljevalci turističnega razvoja, temveč smo zaradi naše široke mednarodne razgledanosti, s svojimi članki, reportažami in komentarji  v slovenski turizem vnašali sodobne razvojne trende in s tem spodbujali razvoj  turizma, hkrati pa smo  zelo zgodaj opozarjali tudi na možne škodljive posledice turizma na okolje in družbeni razvoj. Glede na naše dosedanje delovanje in tudi glede načrtov za prihodnost se pridružujemo podpisnikom in podpornikom Deklaracije za razvoj slovenskega turizma, predvsem v imenu slovenske javnosti, kot psi čuvaji pri nadzoru zavez podpisnikov pri razvoju slovenskega turizma.«