Novosti na področju socialne zakonodaje

S 1. januarjem 2012 prične veljati kar nekaj novosti na področju socialne zakonodaje. Uveljavljanje socialnih transferjev je tako po novem urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Ker ZUPJS prinaša kar nekaj novosti na področju uveljavljanja socialnih pravic, med njimi tudi prepoved odtujitve nepremičnine in omejitev dedovanja v primeru uveljavljanja nekaterih pravic (denarna socialna pomoč v primeru, če ste jo v zadnjih 18 mesecih prejeli več kot 12-krat in ste lastnik nepremičnine, varstveni dodatek, sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje občane – institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na domu – in občinske denarne socialne pomoči), smo vam pripravili nekaj osnovnih informacij o zakonu.

Pravice iz javnih sredstev, ki jih ZUPJS ureja, so naslednji denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila:

Denarni prejemki

• otroški dodatek,

• denarna socialna pomoč,

• varstveni dodatek,

• državna štipendija.

Subvencije in znižana plačila

• znižano plačilo vrtca,

• dodatna subvencija malice za učence in dijake,

• subvencija kosila za učence,

• subvencija prevozov za dijake in študente,

• oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,

• prispevek k plačilu družinskega pomočnika,

• subvencija najemnine,

• pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,

• pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Po novem se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD), ne več na primer v šoli, pri prevozniku, pri občini. Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Vloge je mogoče oddajati od 1. 12. 2011. Vlogo vložite pri pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na uradni elektronski naslov pristojnega centra za socialno delo (e-naslove najdete na naslednji povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/ .

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO NOVI ZAKONODAJI

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Goran Lukič,
samostojni svetovalec za socialno področje, zaposlovanje ter migracije