NADURNO DELO

Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur.

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve (170 ur), vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa nadurno delo:

• v primerih izjemoma povečanega obsega dela

• če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi

• če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela

• če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa

• in v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela le-tega ni mogoče odrediti pisno pred začetkom dela, se lahko odredi tudi ustno. V trem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.(143. č. ZDR). Nadurno delo po 143. členu tega zakona se ne sem uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali za zaposlitvijo novih delavcev.