Letni dopust in koriščenje letnega dopusta

Letni dopust je temeljna socialna pravica, ki odraža pravico posameznika do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Zakon dovoljuje deljen način izrabe letnega dopusta. Ob tem velja poudariti, da gre za možnost in ne obveznost, zato to pravilo ne izključuje možnosti, da bi se letni dopust lahko izrabil tudi v enem delu. Če se dopust izrablja po delih, mora en del dopusta trajati neprekinjeno najmanj dva tedna, preostanek pa se lahko izrabi v enem ali več poljubno trajajočih delih.

ZDR prav tako ureja časovne omejitve glede izrabe letnega dopusta. Delodajalec ima obveznost, da zagotovi delavcu izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. To pomeni, da delodajalec ne more odreči delavcu izrabe letnega dopusta iz razloga potreb delovnega procesa; delovni proces mora delodajalec organizirati tako, da je zagotovljena izraba letnega dopusta vseh delavcev do konca tekočega koledarskega leta. Delavec pa ima ob tem pravico, da do konca tekočega leta izrabi letni dopust. Vendar je tudi delavčeva dolžnost izrabiti letni dopust in sicer do konca tekočega koledarskega leta najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Letni dopust se izrablja z namenom, da ima delavec možnost za počitek, rekreacijo in zaradi družinskih obveznosti. To so osnovne okoliščine, ki so pomembne pri odločanju o času in načinu izrabe letnega dopusta delavcev. Zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se je z novelo zakona to jasno določilo, da imajo starši pravico, da lahko vsaj teden dni letnega dopusta izrabijo v času šolskih počitnic, če imajo šoloobvezne otroke. Pomembno je, da te pravice delodajalec delavcu načeloma ne sme odreči, razen v primeru, ko bi taka delavčeva odsotnost resneje ogrožala delovni proces.

Delodajalec mora torej omogočiti delavcu izrabo dopusta tako, da je dosežen namen te pravice. Delodajalec se z delavcem lahko predhodno posvetuje o možnosti izrabe dopusta ali se kako drugače seznani s podatki o nameravanem nastopu in trajanju letnega dopusta delavcev. Delodajalec pa nikakor ne more določati časa izrabe letnega dopusta samovoljno, ne da bi se pred tem posvetoval o možnostih izrabe dopusta z delavcem.