DELOVNI ČAS, ODMORI IN POČITKI

Delovni čas traja največ 40 ur tedensko. Delavec ima med dnevnim delom pravico do odmora, ki traja 30 minut, in se mu všteva v delovni čas, dokler tako določa zakon.

Delavec ima med dvema zaporednima delovnima dnevoma pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Med sezonskimi deli ima delavec pravico do dnevnega počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 10 ur.

Delavec se pravici do odmora med delovnim časom, dnevnega in tedenskega počitka ne more odpovedati!

Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe delovnega časa (delovni koledar) ob predhodni seznanitvi sindikata pri delodajalcu in ga objavi na običajen način.

Če kljub prerazporeditvi delovnega časa pride do presežka ur, le-te delavec izkoristi v tekočem letu oz. najkasneje do maja naslednjega leta. V kolikor delavcu ni omogočeno izkoristiti presežka ur mu je delodajalec dolžan izplačati odškodnino za opravljene ure.

Delodajalec je dolžna sprotno voditi evidenco o številu in izrabi presežnih ur. Delavcu ni mogoče odrediti dela v podaljšanem delovnem času, če bi to ogrozilo njegovo zdravje ali če se ugotovijo upravičeni razlogi za njegovo odklonitev.